1011204Body Structure and Function 4
โครงสร้างและการทำงานของร่างกายสัตว์ 4
สังกัดสัตวแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์
หน่วยกิต5 (3-6-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1011201 และ 1011202
รายวิชาต่อเนื่อง:1013307, 1015301, 1022401, 1025401, 1025402
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
เปรียบเทียบมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และกลไกการทำงานของระบบหายใจ ระบบประสาท และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษของสัตว์ชนิดต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ทางคลินิก
สัตวแพทย์ 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.171.146.16:18/9/2562 5:54:28