0805101Introduction for Tourism and Hotel Industry
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, การท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม แรงจูงใจทางการท่องเที่ยว ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม นโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม การวิเคราะห์เชิงบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม แนวโน้มความเคลื่อนไหวทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การท่องเที่ยว 61,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 61 (ศิลปศาสตร์)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:16/9/2562 13:17:41