0342307Experimental Designs in Animal Production
วางแผนการทดลองทางการผลิตสัตว์
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0307101 หรือ
0307101
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
หลักการวางแผนการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ วิธีการวางแผนการทดลอง เช่น การเปรียบเทียบสองตัวแทน การทดลองแบบสุ่มตลอด การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ การทดลองแบบลาตินสแควร์ การทดลองแบบแฟคทอเรียลและแผนการทดลองอื่นๆ เช่น สปริตพลอต Sample within Sample Model และ Chang Over ตลอดจนการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมสหสัมพันธ์และการถดถอย และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลิตสัตว์ 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.194.83:20/9/2562 12:25:38