0142205Basic of Agricultural Microbiology
จุลชีววิทยาพื้นฐานทางการเกษตร
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, ประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0603102 หรือ
0603102
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายขอบเขตและความสำคัญของวิชาจุลชีววิทยา ประวัติ ประเภทของจุลินทรีย์ สัณฐานวิทยาโครงสร้างของแบคทีเรียและหน้าที่ของโครงสร้างแบคทีเรีย การใช้อาหารและการเจริญของจุลินทรีย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและการควบคุมจุลินทรีย์เมทาบอลิซึม การจัดหมวดหมู่และการจำแนกแบคทีเรีย การเกิดโรคและภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้อ กิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน น้ำ สิ่งแวดล้อมและในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อการเพาะปลูก ปศุสัตว์ ประมง และอาหาร
ประมง 59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:22:31