0341336Aquatic Animals Genetics
พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, ประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0303240 หรือ
0303240
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-15:001101FBC52310    
  พฤหัสบดี15:00-18:001101FBC      
อาจารย์: ผศ.อโนชา กิริยากิจ
ผศ.สัมพันธ์ จันทร์ดำ
สำรองให้:ประมง ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 99275-2-3
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับลักษณะเชิงคุณภาพและปริมาณที่ถูกควบคุมโดยสารพันธุกรรม การกำหนดเพศการถ่ายทอดและความแปรปรวนของลักษณะทางพันธุกรรมการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการคัดพันธุ์ ระบบการผสมพันธุ์ เทคนิคการจัดการชุดโครโมโซม เทคนิคพันธุวิศวกรรม
ประมง 59(เทคอุต)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.194.190:19/9/2562 22:28:42