0341317Diseases and Parasites of Aquatic Animals
โรคและปรสิตสัตว์น้ำ
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, ประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0303102 หรือ
0303102
รายวิชาต่อเนื่อง:0341451, 0341451
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ สาเหตุและที่มาของโรค หลักการวินิจฉัยโรค โรคที่เกิดจากปรสิต แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส โรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อก่อโรค ภูมิคุ้มกันโรคการป้องกันและรักษาโรคการประยุกต์ใช้เทคนิคใหม่ ๆ ที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็ว
ประมง 59(เทคอุต)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:22/9/2562 8:38:30