0402305Distribution Policy
นโยบายการจัดจำหน่าย
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0402101 หรือ
0402101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-11:00640706C45261910    
อาจารย์: อาจารย์ประวิทย์ พุ่มพา
สำรองให้:การตลาด ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9983
ทุกชั้นปี
45-19-26
45-7-38
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 442
อาจารย์คุมสอบ: ดร.รักษ์ ห้วยเรไร
อาจารย์สิทธิชัย สุขธรรมสถิต
  02 พุธ12:00-15:00640706C45242110    
อาจารย์: อาจารย์ประวิทย์ พุ่มพา
สำรองให้:การตลาด ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9983
ทุกชั้นปี
45-24-21
45-0-45
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 441
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์พิเชฐ มาเร็ว
อาจารย์ชุมพล โมฆรัตน์
คำอธิบายรายวิชา
ระบบการจัดจำหน่าย รูปแบบและลักษณะของสถาบันการตลาด การวางแผน พัฒนาช่องทางการจำหน่าย การกระจายสินค้า เทคโนโลยีช่องทางการจัดจำหน่ายสมัยใหม่ การควบคุมและการประเมินผลของช่องทางการจัดจำหน่าย กลยุทธ์ในช่องทางการจัดจำหน่าย การแก้ปัญหาด้วยกรณีศึกษา
วิชาบังคับก่อน: 04-02-101 หลักการตลาด
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:27:45