0401311English for Business Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:00-15:0024502C1614210    
อาจารย์: ดร.สรวงภรณ์ สัจภาพพิชิต
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1302016-14-2
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 09 ห้อง 972
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ปรินดา ลาภเจริญวงศ์
อาจารย์สุธีรา วงศ์อนันทรัพย์
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 09 ห้อง 973
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รัฐ บุรีรัตน์
อาจารย์วิภา ธนานันท์
  02 จันทร์12:00-15:0024502C1818010    
อาจารย์: ดร.สรวงภรณ์ สัจภาพพิชิต
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13047
ทุกชั้นปี
18-16-2
18-2-16
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 01 ห้อง 142
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วรัญญา เดชพงษ์
ดร.วาสนา เลิกเปลี่ยน
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 09 ห้อง 973
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รัฐ บุรีรัตน์
อาจารย์วิภา ธนานันท์
  04 ศุกร์08:00-11:0059305C4036410    
อาจารย์: ดร.สรวงภรณ์ สัจภาพพิชิต
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13019
ทุกชั้นปี
40-10-30
40-26-14
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 431
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รุจิรา จุลภักดิ์
อาจารย์วาริท วสยางกูร
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 222
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สิทธิชัย สุขธรรมสถิต
ผศ.จีรภา เพชรวัฒนานนท์
  05 ศุกร์08:00-11:0059505C4037310    
อาจารย์: อาจารย์สิรินทร์ อุทยานชัย
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13043
ทุกชั้นปี
40-4-36
40-33-7
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 563
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อัครวุฒิ สื่อประสาร
อาจารย์ประวิทย์ พุ่มพา
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 563
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อัครวุฒิ สื่อประสาร
นางสาวณสพร บรรทัดจันทร์
  06 ศุกร์12:00-15:0059505C4035510    
อาจารย์: ดร.สรวงภรณ์ สัจภาพพิชิต
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13044
ทุกชั้นปี
40-12-28
40-23-17
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 565
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ขจรจิตร์ ธนะสาร
อาจารย์บรรจงรัตน์ พรหมสุวรรณศิริ
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 565
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สิรินทร์ อุทยานชัย
อาจารย์บรรจงรัตน์ พรหมสุวรรณศิริ
  07 ศุกร์12:00-15:0059705C4032810    
อาจารย์: อาจารย์สิรินทร์ อุทยานชัย
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13045
ทุกชั้นปี
40-5-35
40-27-13
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 09 ห้อง 973
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วิภา ธนานันท์
อาจารย์รัฐ บุรีรัตน์
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 431
อาจารย์คุมสอบ: ดร.วาสนา เลิกเปลี่ยน
อาจารย์สุทธิรักส์ ศุขเกษม
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 จันทร์12:00-15:0024502C31210    
อาจารย์: ดร.สรวงภรณ์ สัจภาพพิชิต
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13014
ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13074
ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13075
3-0-3
3-0-3
3-1-2
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 09 ห้อง 972
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุธีรา วงศ์อนันทรัพย์
อาจารย์ปรินดา ลาภเจริญวงศ์
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 09 ห้อง 973
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วิภา ธนานันท์
อาจารย์รัฐ บุรีรัตน์
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  08 อาทิตย์08:00-11:0056505C11010    
อาจารย์: ดร.สรวงภรณ์ สัจภาพพิชิต
สำรองให้:การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13017
ทุกชั้นปี
1-1-0
1-0-1
สอบกลางภาค: 7 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 565
อาจารย์คุมสอบ: ดร.สรวงภรณ์ สัจภาพพิชิต
สอบปลายภาค: 9 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 565
อาจารย์คุมสอบ: ดร.สรวงภรณ์ สัจภาพพิชิต
คำอธิบายรายวิชา
การเขียนและการพูดเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ การเขียนจดหมายติดต่อ รายงานการประชุม การกรอกแบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ คำศัพท์ในวงธุรกิจ กระบวนการในการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารในบริบทเชิงธุรกิจ บทบาทในการสื่อสารในวัฒนธรรมอื่น ๆ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.47.43:20/9/2562 10:21:27