0407102Computer Graphics
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีมัติมีเดีย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย หลักการออกแบบ การจัดองค์ประกอบภาพ การตกแต่งภาพ การใช้เส้นและสี การใช้ตัวอักษร การออกแบบภาพกราฟิกส์ส์ 2 มิติและ 3 มิติ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดึงดูดความสนใจ และจูงใจกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:17/9/2562 5:27:44