0805025Sustainable Tourism Development
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สังกัดศิลปศาสตร์, การท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ความเป็นมา แนวคิด หลักการ และขั้นตอนในการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์และเชิงวัฒนธรรม การจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว นโยบาย แผนงาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระหว่างชุมชน ท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.243.10:17/9/2562 21:51:54