0020001Personality Development
การพัฒนาบุคลิกภาพ
สังกัดศิลปศาสตร์, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล4004010    
อาจารย์:
สำรองให้:การตลาด ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 998340-0-40
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 ไม่มีข้อมูล1601610    
อาจารย์:
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1302016-0-16
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  03 ไม่มีข้อมูล1801810    
อาจารย์:
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1304718-0-18
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  04 ไม่มีข้อมูล4004010    
อาจารย์:
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1301940-0-40
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  05 ไม่มีข้อมูล4004010    
อาจารย์:
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1304340-0-40
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  06 ไม่มีข้อมูล4004010    
อาจารย์:
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1304540-0-40
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  07 ไม่มีข้อมูล2302310    
อาจารย์:
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13007
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13046
23-0-23
23-0-23
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์ หลักการปรับปรุงบุคลิกภาพ ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 1. รู้และเข้าใจพื้นฐานของบุคลิกภาพ 2. เข้าใจทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว 3. ประยุกต์วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 4. เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:16/9/2562 3:10:53