0020001Personality Development
การพัฒนาบุคลิกภาพ
สังกัดศิลปศาสตร์, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์08:00-11:0058205C11010    
  เสาร์15:00-18:0058205C      
  อาทิตย์12:00-15:0058205C      
อาจารย์: อาจารย์ปรารถนา อังคประสาทชัย
สำรองให้:เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 129641-0-1
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์ หลักการปรับปรุงบุคลิกภาพ ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 1. รู้และเข้าใจพื้นฐานของบุคลิกภาพ 2. เข้าใจทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว 3. ประยุกต์วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 4. เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:20/9/2562 23:29:17