0720414Safety in Construction
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, การบริหารงานก่อสร้าง
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสุขภาพ อนามัย และชีวิตภายในหน่วยงานก่อสร้าง วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลต่าง ๆ การตรวจสอบโครงสร้างชั่วคราวบริเวณก่อสร้าง กรณีศึกษาความปลอดภัยในอาคารขนาดกลางหรือขนาดใหญ่
ก่อสร้าง 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:21/9/2562 11:46:44