0720414Safety in Construction
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, การบริหารงานก่อสร้าง
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:0009C3062410    
อาจารย์: อาจารย์ทองพูล ทาสีเพชร
สำรองให้:วิศวกรรมก่อสร้าง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 11156
วิศวกรรมก่อสร้าง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 11157
30-4-26
30-2-28
สอบกลางภาค: 1 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก 09 ห้อง
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เสกสรรค์ ปลื้มสวาสดิ์
อาจารย์ทองพูล ทาสีเพชร
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 ตึก 09 ห้อง
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ทองพูล ทาสีเพชร
อาจารย์เฉลย คงปรีพันธุ์
คำอธิบายรายวิชา
กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสุขภาพ อนามัย และชีวิตภายในหน่วยงานก่อสร้าง วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลต่าง ๆ การตรวจสอบโครงสร้างชั่วคราวบริเวณก่อสร้าง กรณีศึกษาความปลอดภัยในอาคารขนาดกลางหรือขนาดใหญ่
ก่อสร้าง 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:17/9/2562 6:03:43