0720409Electrical Buildings
ไฟฟ้าในอาคาร
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิศวกรรมก่อสร้าง
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
หลักการด้านความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าในงานก่อสร้างอาคาร กฎและมาตรฐานการเดินสายไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือในการติดตั้งไฟฟ้า การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง การติดตั้งไฟฟ้าของระบบต่างๆ สายดิน สายอากาศ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ สายโทรศัพท์ การป้องกันฟ้าผ่า การป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร การซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
ก่อสร้าง 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.238.189.171:25/8/2562 14:25:35