0720407Failure of Buildings
การวิบัติของอาคาร
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิศวกรรมก่อสร้าง
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0720309 หรือ
0720309 หรือ
0720309 หรือ
0720309
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์13:00-15:0009C3052510    
อาจารย์: อาจารย์เสกสรรค์ ปลื้มสวาสดิ์
สำรองให้:วิศวกรรมก่อสร้าง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 1116030-4-26
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
สาเหตุและปัญหาการเกิดการวิบัติของอาคาร การป้องกัน การแก้ไขโครงสร้างอาคารและส่วนประกอบที่วิบัติ การซ่อมแซม และศึกษากรณีตัวอย่างที่ทำให้เกิดการวิบัติ
ก่อสร้าง 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:23/8/2562 22:24:15