0321204Food Microbiology
จุลชีววิทยาทางอาหาร
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต4 (3-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0303232 หรือ
0303232
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ชนิดและประเภทของจุลินทรีย์ที่สำคัญในอาหาร จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย แหล่งที่มาและการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตอาหาร ผลของกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารต่อจุลินทรีย์ โรคที่เกิดจากอาหารเป็นพิษ มาตฐานและการตรวจวิเคราะห์ จุลินทรีย์ในอาหารประเภทต่างๆ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ พร้อมฝึกปฏิบัติการ
วิทย์อาหาร-เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 1:52:22