0302100General Chemistry
เคมีทั่วไป
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0302120, 0302120, 0302120, 0302120, 0302120, 0302120, 0302120, 0302120, 0302120, 0302120, 0302120, 0302120, 0302120, 0302260, 0302260, 0302280, 0302280, 0302280, 0302280, 0302280, 0321301, 0321301, 0331308, 0331308
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-15:002101LB2C3535010    
  พฤหัสบดี13:00-16:002105LB2C      
อาจารย์: ผศ.พจนา ตั้งจันทร์แสงศรี

สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9941
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13208
พืชศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9864
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13165
15-6-9
15-7-8
15-14-1
15-7-8
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 15:00 ตึก LB3 ห้อง 3304 4 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB3 ห้อง 3306
อาจารย์คุมสอบ: ดร.กมลภัสสร์ มั่นศิลป์
อาจารย์วีระ ยินดี
ผศ.สมยศ สันติมาลัย
ผศ.ประหยัด กองสุข
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB3 ห้อง 3306
11 ธ.ค. 2561 เวลา 13:30 - 14:30 ตึก LB3 ห้อง 3304
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.รวินิภา ศรีมูล
อาจารย์เกษม หมั่นธรรม
อาจารย์ศิริจันทร์ ตาใจ
อาจารย์วีระ ยินดี
  02 พฤหัสบดี10:00-12:002101LB2C3026410    
  ศุกร์09:00-12:002105LB2C      
อาจารย์: ผศ.พจนา ตั้งจันทร์แสงศรี

สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13189
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13187
ประมง ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13172
เทคโนโลยีการเกษตร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9943
30-5-25
30-10-20
30-10-20
10-0-10
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 15:00 ตึก LB3 ห้อง 3303 4 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB3 ห้อง 3302
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ศิริจันทร์ ตาใจ
อาจารย์วิทยา คณาวงษ์
อาจารย์กฤษฎา เจริญมูล
อาจารย์พัชรา บำรุง
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 13:30 - 14:30 ตึก LB3 ห้อง 3303
7 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB3 ห้อง 3302
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์คมสันต์ สุป้อง
อาจารย์อมรรัตน์ สุวรรณโพธิ์ศรี
อาจารย์วิทยา คณาวงษ์
อาจารย์ธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 พฤหัสบดี10:00-12:002101LB2C102810    
  ศุกร์09:00-12:002105LB2C      
อาจารย์: ผศ.พจนา ตั้งจันทร์แสงศรี

สำรองให้:พืชศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13174
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13201
10-0-10
10-2-8
สอบกลางภาค: 4 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB3 ห้อง 3302 5 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 15:00 ตึก LB3 ห้อง 3303
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์พัชรา บำรุง
อาจารย์กฤษฎา เจริญมูล
อาจารย์ศิริจันทร์ ตาใจ
อาจารย์วิทยา คณาวงษ์
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB3 ห้อง 3302
11 ธ.ค. 2561 เวลา 13:30 - 14:30 ตึก LB3 ห้อง 3303
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ
อาจารย์วิทยา คณาวงษ์
อาจารย์อมรรัตน์ สุวรรณโพธิ์ศรี
อาจารย์คมสันต์ สุป้อง
คำอธิบายรายวิชา
สสาร และการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรด เบสและเกลือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์ เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการทดลองในห้องปฏิบัติการ
วิทย์อาหาร-เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 60,พืชศาตร์ 59(เทคอุต),ประมง 59(เทคอุต), ผลิตสัตว์ 60, พัฒนาผลิตภัณฑ์ 59, เทคโนโลยีการเกษตร 60, การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:40:05