0635201Practical Training in Food Industry and Service 1
ฝึกทักษะอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 1
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
หน่วยกิต1 (0-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
หลักการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การจัดการทรัพยากรบุคคล การวางแผนระบบการฝึกปฏิบัติงาน หลักการประกอบอาหารคาว อาหารหวาน เบเกอรี่และเครื่องดื่ม การฝึกการบริการอาหาร ไม่น้อยกว่า 75 ชั่วโมง
อุตสาหกรรมอาหารฯ59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:20/9/2562 17:28:39