0406210Computer Network 2
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0406209
รายวิชาต่อเนื่อง:0406307, 0406319, 0406323
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
การกำหนดและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณและอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง การจัดการระบบปฏิบัติการค้นหาเส้นทาง เทคนิคกระบวนและโพรโทคอลการค้นหาเส้นทาง การบริหารจัดการเครือข่ายและแบ่งขอบเขตของเครือข่าย ทั้งแบบสายและไร้สาย การแปลงไอพีแอดเดรส การกำหนดไอพีแอดเดรส เทคนิคการติดตั้งและการบริหารเครือข่าย การออกแบบและแนวคิดในการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร
สารสนเทศบริหาร59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:16/9/2562 3:24:19