0118302Crop Biotechnology
เทคโนโลยีชีวภาพพืชปลูก
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, พืชศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0603240 หรือ
0603240 หรือ
0603240 หรือ
0603240 หรือ
0603240 หรือ
0603240 หรือ
0603240 หรือ
0603240
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  







คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคเบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยี ชีวภาพทางพืช ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช การเลี้ยงโปรโตพลาสต์ เทคนิคทางด้านพันธุวิศวกรรมด้านพืช การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืช การตรวจสอบสายพันธุ์ ศึกษา ความแปรปรวนทางพันธุกรรมพืช การผลิตสารชีวเคมีทางการเกษตร ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมต่างๆ
พืชศาสตร์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.179.0:22/8/2562 13:59:30