0405313Dynamic Web Programming
การเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัติ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 0405325, CO 0405325, CO 0405325, CO 0405325, CO 0405325
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ภาษามาตรฐานของเว็บ การเขียนโปรแกรมเว็บให้สามารถทำงานแบบพลวัติ สภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชั่น การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ กลไกคุกกี้และการสร้างเว็บที่เก็บสถานะ การสร้างเว็บแบบสแตติกและไดนามิก การสร้างโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย การโปรแกรมฝั่งลูกข่าย ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล ข้อคำนึงถึงด้านความมั่นคงของระบบงาน ภาษาสคริปต์ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บ
ระบบสารสนเทศ-บริหาร58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:20/9/2562 23:56:59