0409210Environmental Economics
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0409101
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม แนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลกระทบภายนอกและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ความมีประสิทธิภาพของสิ่งแวดล้อมเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม นโยบายสิ่งแวดล้อม กฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เศรษฐศาสตร์-บริหาร59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.26.182.28:17/9/2562 17:51:17