0410205Human Computer Interaction
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การประเมินผลและการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง การออกแบบและการโปรแกรมส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แบบกราฟิก การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของระบบสื่อประสมและ ในรูปแบบของการร่วมงานและการสื่อสาร
วิทย์คอม-บริหาร59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.226.234.20:18/9/2562 18:22:46