0403102Taxation 1
การภาษีอากร 1
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0403313, 0403313, 0403313, 0403313, 0403313, 0403313, 0403313
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี11:00-14:0014101C45351010    
อาจารย์: ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1312345-35-10
สอบกลางภาค: 1 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 443
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์มณีรัตน์ ภารนันท์
ดร.สิรินทร์ สว่างวรรณ
สอบปลายภาค: 3 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 592
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุภาวดี สายสนิท
อาจารย์ทยาวดี คำพุฒ
นางสาววณิดา ควินรัมย์
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 จันทร์18:00-21:0058505C4034610    
อาจารย์: ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์
สำรองให้:การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13128
ทุกชั้นปี
40-33-7
40-1-39
สอบกลางภาค: 1 ต.ค. 2561 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 585
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์
สอบปลายภาค: 3 ธ.ค. 2561 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 585
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์
 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-12:001103SCC6056410    
อาจารย์: อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์
อาจารย์รุ่งรัศมี ดีปราศัย
สำรองให้:การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1317860-56-4
สอบกลางภาค: 4 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB5 ห้อง 5102
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ชาติชาย ไชยช่วย
ผศ.รัตนา ไชยช่วย
อาจารย์บัญชา เวียงสมุทร
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB5 ห้อง 5102
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ชาติชาย ไชยช่วย
ผศ.รัตนา ไชยช่วย
อาจารย์ศุภวัฒน์ คุณานุวัฒน์
อาจารย์พรพนิต ศศิวัฒน์ชุติกุล
คำอธิบายรายวิชา
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษี อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์
บัญชี58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:22/9/2562 4:48:12