0153317Landscape Design 3
การออกแบบภูมิทัศน์ 3
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, เทคโนโลยีภูมิทัศน์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0153216 หรือ
0153216
รายวิชาต่อเนื่อง:0153418, 0153418
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
การสำรวจ รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ของพื้นที่ และความต้องการด้านการใช้สอยพื้นที่สาธารณะที่มีความซับซ้อน ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขพิเศษบางประการ เช่นพื้นที่ริมน้ำ,พื้นที่ที่มีความลาดชัน เพื่อนำมาเรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบแนวคิด และออกแบบรายละเอียดของแต่ละส่วน จัดทำข้อมูลประกอบ และการนำเสนอข้อมูล, แนวความคิด และรูปแบบต่างๆของการออกแบบพื้นที่
ภูมิทัศน์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 23:25:20