0152108Plant Materials and Selections
วัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, เทคโนโลยีภูมิทัศน์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญ วัตถุประสงค์ และข้อพิจารณาในการเลือกวัสดุพืชพรรณ การจำแนกประเภทและลักษณะของพรรณไม้ในงานภูมิทัศน์ การเลือกใช้พืชพรรณโดยพิจารณาด้านหน้าที่ใช้สอย วัสดุพืชพรรณกับการกำหนดที่ว่าง การเลือกใช้พืชพรรณโดยพิจารณาด้านสุนทรียภาพ แนวคิดในการเลือกใช้วัสดุพืชพรรณ ในงานภูมิทัศน์ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่
ภูมิทัศน์ 59,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:16/9/2562 9:16:48