0220102Principles of Management
หลักการจัดการ
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การจัดการโลจีสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-12:001073SCC51410    
  พฤหัสบดี08:00-12:001073SCC      
อาจารย์: อาจารย์ยุบุญ พฤหัสไพลิน
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 99495-1-4
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
แนวความคิด และวิวัฒนาการทางการจัดการ ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหารทางด้านการวางแผน การจัดการองค์กร การชี้นำ และการควบคุมผลกระทบขององค์ประกอบทางด้านบุคคลที่มีต่อองค์กร จริยธรรมทางการบริหาร ความรับผิดชอบต่อสังคม
การจัดการโลจิสติกส์ 59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:15/9/2562 23:31:07