0117204Plant Diseases and Their Control
โรคพืชและการป้องกันกำจัด
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, พืชศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:00พืช.51305C2927210    
  ศุกร์14:00-17:00พืช.51305L      
อาจารย์: ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม
สำรองให้:พืชศาสตร์-พืชสวน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 10224
พืชศาสตร์-พืชไร่ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 10221
พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 10225
11-9-2
10-9-1
8-8-0
สอบกลางภาค: 7 มี.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.210
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กฤษณะ เนาว์ประโคน
ผศ.อโณชา บูรมปรมากุล
สอบปลายภาค: 9 พ.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.210
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.อโณชา บูรมปรมากุล
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคพืช สาเหตุโรคพืช กระบวนการเกิดโรคพืช ลักษณะอาการของพืชที่เป็นโรค นิเวศวิทยาของเชื้อสาเหตุโรคพืช การวินัจฉัยโรคพืช การควบคุมโรคพืช
พืชศาสตร์ 2559,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:22/9/2562 4:42:15