0401102Business Law
กฎหมายธุรกิจ
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0401317, 0401317, 0401317, 0401317, 0401317, 0401317, 0401317, 0401317, 0401317
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์12:00-15:00630606C11010    
  อาทิตย์08:00-11:00630606C      
  อาทิตย์15:00-18:00630606C      
อาจารย์: อาจารย์เจษฎากร จาวรรณ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 100151-1-0
สอบปลายภาค: 16 มิ.ย. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 565
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เจษฎากร จาวรรณ์
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย สิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพตามกฎหมาย หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ สัญญาซื้อขาย สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาให้ สัญญาขายฝาก สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญายืม สัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนอง สัญญาจำนำ ตั๋วเงิน สัญญาห้างหุ้นส่วน บริษัท
การจัดการ58,การตลาด58,บัญชี58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 23:19:51