0652201Electric Machinery and Motor Drive
เครื่องกลไฟฟ้าและการขับเคลื่อนมอเตอร์
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0604103 หรือ
0604103 หรือ
0604103
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
สนามแม่เหล็กในเครื่องจักรกลไฟฟ้า ทฤษฏีหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส แบบอะซิงโครนัส แบบอินดัคชัน อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำกำลังสูง การเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ สเตปมอเตอร์และการควบคุม
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์58,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:17/9/2562 15:24:07