0650301Safety Engineering
วิศวกรรมความปลอดภัย
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ธรรมชาติของอุบัติภัย ความจำเป็นของการป้องกันอุบัติภัย โรคเนื่องจากการทำงาน การวางแผนเพื่อความปลอดภัย การวางผังโรงงาน การติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ความปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัย วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์กับความปลอดภัยเฉพาะด้าน การตรวจจับภัย ประมวลผลสั่งการในงานขนถ่ายพัสดุ การเชื่อมโลหะ การปฏิบัติงาน หม้อไอน้ำ ไซโล ไฟฟ้าสารพิษ สารไวไฟ วัตถุระเบิด องค์กรการบริหารความปลอดภัย การวิเคราะห์อุบัติเหตุ การจัดอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์58,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:16/9/2562 17:18:48