0622301Fruit and Vegetable Technology
เทคโนโลยีผักและผลไม้
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0622201 หรือ
0622201 หรือ
0622201 หรือ
0622201 หรือ
0622201 หรือ
0622201
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-15:004101FTC3072310    
  พฤหัสบดี15:00-18:004106FTC      
อาจารย์: ผศ.วรัญญา โนนม่วง
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 1058830-7-23
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก SC ห้อง 1094
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ร้อยทิศ ญาติเจริญ
อาจารย์ชาญณรงค์ ชูสุย
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก SC ห้อง 1094
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กมลมนัส วัฒนา
อาจารย์ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พฤหัสบดี13:00-15:004101FTC101910    
  พฤหัสบดี15:00-18:004106FTC      
อาจารย์: ผศ.วรัญญา โนนม่วง
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1064610-1-9
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก SC ห้อง 1094
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ร้อยทิศ ญาติเจริญ
อาจารย์ชาญณรงค์ ชูสุย
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก SC ห้อง 1094
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กมลมนัส วัฒนา
อาจารย์ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์
คำอธิบายรายวิชา
องค์ประกอบ โครงสร้างของผักและผลไม้ ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของผักและผลไม้ วิธีการแปรรูปผักและผลไม้ การเก็บรักษา และการควบคุมคุณภาพ
วิทย์อาหาร 55
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.236.170.48:16/9/2562 1:04:18