0342320Poultry Breeding and Selection
การคัดเลือกและผสมพันธุ์สัตว์ปีก
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก พันธุ์และลักษณะประจำพันธุ์ ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ และสัตว์ปีกชนิดอื่นๆ เป็นต้น ระบบสืบพันธุ์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การคัดเลือกพันธุ์ การประเมินความก้าวหน้าของการคัดเลือกพันธุ์ วิธีการและรูปแบบการผสมพันธุ์ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการคัดเลือกและผสมพันธุ์
,สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2555
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:22/9/2562 10:51:42