0601110Calculus for Engineers 2
แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109
รายวิชาต่อเนื่อง:0601211, 0601211, 0601211, 0601211, 0601211, 0601211, 0601211, 0601211, 0601211, 0601211, 0601211, 0601211, 0601211, 0601211, 0601211
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-12:005305LB5C54110    
อาจารย์: ดร.กมลภัสสร์ มั่นศิลป์
สำรองให้: ทุกชั้นปี5-4-1
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
สมการเชิงอนุพันธ์ เบื้องต้นและการประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรมของจำนวน การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชั่นมูลฐาน
วิศวเกษตร56,,วิศวกรรมก่อสร้าง56,วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์58,อุตสาหการ 56,ไฟฟ้า 56, วิศวกรรมเกษตร 61, วิศวกรรมเคมี 58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:17/9/2562 5:20:31