0153316Landscape Design 2
การออกแบบภูมิทัศน์ 2
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, เทคโนโลยีภูมิทัศน์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0153215 หรือ
0153215
รายวิชาต่อเนื่อง:0153323, 0153323
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี10:00-12:00เรือนเพาะชำเรือนเพาะชำC11010    
  พฤหัสบดี13:00-16:00เรือนเพาะชำเรือนเพาะชำL      
อาจารย์: ผศ.ทัศน์ ขันเขื่อน.
สำรองให้:เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปี 6 ขึ้นไป รุ่น 561 กลุ่ม 86071-1-0
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะและการออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน องค์ประกอบภูมิทัศน์เคหะสถาน ขั้นตอนการออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน การประมาณราคาภูมิทัศน์เคหะสถาน และการจัดทำรายการประกอบแบบการก่อสร้างงานภูมิทัศน์เคหะสถาน
,ภูมิทัศน์ 54
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:17/9/2562 5:59:05