1037431Field Practices in Animal Health Science 2
การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 2
สังกัดสัตวแพทยศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
หน่วยกิต3 (0-40-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1037330 หรือ
1037330 หรือ
1037330 หรือ
1037330
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ฝึกงานในสถานประกอบการ หรือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ๆ ละ 40 ชั่วโมง
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 2554,วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.15.215:21/8/2562 17:34:19