0124302Animal Showing and Judging
การประกวดและการตัดสินสัตว์
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, สัตวศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00ฟาร์มโคนมฟาร์มโคนมC2928110    
  พฤหัสบดี14:00-17:00ฟาร์มโคนมฟาร์มโคนมL      
อาจารย์: อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์
รศ.สุชาติ ชัยวรกุล
สำรองให้:วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 957829-28-1
สอบกลางภาค: 8 มี.ค. 2561 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก HS ห้อง HS 501
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สันติคม ศรีเจริญ
รศ.สุชาติ ชัยวรกุล
สอบปลายภาค: 11 พ.ค. 2561 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.210
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.จันทร์พิมพ์ กังพานิช
อาจารย์กฤษณะ เนาว์ประโคน
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการประกวดสัตว์ เกณฑ์การตัดสิน ลักษณะประจำพันธุ์ของสัตว์เลี้ยง ลักษณะที่ดีและไม่ดีของสัตว์เลี้ยง วิธีการเตรียมสัตว์เข้าประกวด หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินการประกวด ข้อควรระมัดระวังในการประกวด
สัตวศาสตร์54,สัตวศาสตร์59,วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.47.43:21/9/2562 3:55:35