0605335Fermented Products
ผลิตภัณฑ์จากการหมัก
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0605210 หรือ
0605210
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
กระบวนการและขั้นตอนในการผลิตผลิตภัณฑ์โดยการหมักจากวัตถุดิบต่างๆ เช่น ผลผลิตทางการเกษตร ของเหลือทิ้งและของเสียจากเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ ชนิดของจลินทรีย์และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของผลิตภัณฑ์จากการหมักแต่ละประเภท
,สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2554
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.16.123:20/9/2562 19:22:10