0602120General Organic Chemistry
เคมีอินทรีย์ทั่วไป
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0602100 หรือ
0602103 หรือ
0602100 หรือ
0602103 หรือ
0602100 หรือ
0602103 หรือ
0602100 หรือ
0602103 หรือ
0602100 หรือ
0602100 หรือ
0602103 หรือ
0602103 หรือ
0602100 หรือ
0602103 หรือ
0602100 หรือ
0602103 หรือ
0602100 หรือ
0602103 หรือ
0602100 หรือ
0602103 หรือ
0602100 หรือ
0602103 หรือ
0602100 หรือ
0602103 หรือ
0602100 หรือ
0602103 หรือ
0602100 หรือ
0602103 หรือ
0602100 หรือ
0602103 หรือ
0602100 หรือ
0602100 หรือ
0602103 หรือ
0602103 หรือ
0602100 หรือ
0602103 หรือ
0602100 หรือ
0602103 หรือ
0602100 หรือ
0602100 หรือ
0602100 หรือ
0602100 หรือ
0602100 หรือ
0602100 หรือ
0602100 หรือ
0602100 หรือ
0602100 หรือ
0602100 หรือ
0602100 หรือ
0602100 หรือ
0602100 หรือ
0602100 หรือ
0602100 หรือ
0602100
รายวิชาต่อเนื่อง:0112305, 0112305, 0112305, 0112305, 0112305, 0112305, 0112305, 0112402, 0112402, 0112402, 0112402, 0112402, 0112402, 0112402, 0112402, 0112402, 0112404, 0112404, 0112404, 0112404, 0112404, 0602240, 0602240, 0602240, 0602240, 0602240, 0602240, 0602240, 0602240, 0602240, 0602240, 0602240, 0602240, 0602240, 0602240, 0602240, 0602240, 0602240, 0602240, 0602240, 0602240, 0602240, 0602240, 0602240, 0602240, 0602240, 0602240, 0602240
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
สารประกอบอินทรีย์ สารประกอบอะลิฟาติกและอะลิไซคลิก สารประกอบอะโรมาติก อนุพันธ์ของไฮโดรคาร์บอน พร้อมทั้งการทดลองในห้องปฏิบัติการ
ผลิตสัตว์ 55 อาหาร 55 ,สุขภาพสัตว์ 54,ผลิตภัณฑ์ 54,ประมง54,พืชศาสตร์54,สัตวศาสตร์54,เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร55,เทคโนโลยีการเกษตร55,สัตวศาสตร์59,วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์59,พืชศาสตร์59,อุตสาหกรรมอาหารฯ59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.243.10:17/9/2562 21:27:54