1027506Clinical Practice Rotation in Zoo and Wild Animals
คลินิกปฏิบัติเวียนสัตว์ป่าและสัตว์สวนสัตว์
สังกัดสัตวแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-4-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1022508 หรือ
1022508
รายวิชาต่อเนื่อง:1027613, 1027613
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
การฝึกทักษะทางคลินิกในสัตว์ป่าและสวนสัตว์ ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษจากศูนย์สุขภาพสัตว์ ฟาร์ม โรงพยาบาลสัตว์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
สัตวแพทย 51,สัตวแพทย 55
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:20/9/2562 23:09:06