0720401Building Sanitary
สุขาภิบาลอาคาร
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิศวกรรมก่อสร้าง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0720312 หรือ
0720312 หรือ
0720312 หรือ
0720312
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-14:0080608C2581710    
อาจารย์: ผศ.สมบูรณ์ พันเลิศจำนรรจ์
สำรองให้:วิศวกรรมก่อสร้าง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 11156
วิศวกรรมก่อสร้าง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 11157
25-3-22
25-2-23
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 อาทิตย์10:00-16:00Lab 108C25121310    
อาจารย์: ผศ.สมบูรณ์ พันเลิศจำนรรจ์
สำรองให้:วิศวกรรมก่อสร้าง ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 10071
วิศวกรรมก่อสร้าง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 11160
25-10-15
25-0-25
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานของการสุขาภิบาล กฎหมายและข้อบัญญัติ การออกแบบระบบท่อประปา ระบบท่อน้ำร้อน ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำโสโครก และท่อระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย การระบายน้ำจากอาคาร การบำบัดน้ำเสีย และการจัดการขยะในอาคาร
ก่อสร้าง 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.194.83:20/9/2562 12:23:35