0805035Ecotourism
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สังกัดศิลปศาสตร์, การท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-17:00620206C2723410    
อาจารย์: ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313827-23-4
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 245
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการและแนวคิดเกี่ยวการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระบบนิเวศของประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับการท่องเที่ยว รูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในปัจจุบัน ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 1:52:28