0805212Tour Guides and Tour Leaders
งานมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, การท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:00-16:00620806C2723410    
อาจารย์: อาจารย์วาริท วสยางกูร
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313827-23-4
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 597
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวชาลิสา ชุมสาย ณ อยุธยา
อาจารย์ณชภัทร พิชญมหุตม์
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญ ประเภทของมัคคุเทศก์ หน้าที่ของมัคคุเทศก์ วิธีปฏิบัติของมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว กระบวนการและเทคนิคการนำชมสถานที่ท่องเที่ยว มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพสำหรับมัคคุเทศก์ ศิ ลปะการพูดสำหรับมัคคุเทศก์ ระเบียบพิธีการเข้าออกราชอาณาจักร ฝึกปฏิบัติการทำหน้าที่มัคคุเทศก์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:09:25