0805224Housekeeping Operation and Management
การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน
สังกัดศิลปศาสตร์, การท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:00-16:00620406C2116510    
อาจารย์: ดร.มนษิรดา ทองเกิด
สำรองให้:การโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1348321-16-5
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 585
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ดลฤดี ศรีมันตะ
อาจารย์วิภา ธนานันท์
คำอธิบายรายวิชา
อุตสาหกรรมโรงแรมและการบริหารงานโรงแรม หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้าน การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ในแผนกแม่บ้าน การทำความสะอาดห้องพักแขก การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ การบริการงานซักรีด ความรู้เกี่ยวกับงานดอกไม้ การจัดการและการควบคุมพัสดุอุปกรณ์ในแผนกแม่บ้าน เอกสารและรายงานของ แผนกแม่บ้าน การทำงานของแผนกแม่บ้านและแผนกอื่นในโรงแรม ฝึกปฏิบัติการดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:29:39