0805205Comprehensive Travel Service
การบริการเพื่อการเดินทางอย่างครบวงจร
สังกัดศิลปศาสตร์, การท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-11:00620106C2724310    
อาจารย์: อาจารย์รัสรินทร์ พัฒนเมธีวิชญ์
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13138
ทุกชั้นปี
27-23-4
27-1-26
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 06 ห้อง 6205
อาจารย์คุมสอบ:
  02 พุธ13:00-16:00620106C2116510    
อาจารย์: อาจารย์รัสรินทร์ พัฒนเมธีวิชญ์
สำรองให้:การโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1348321-16-5
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 06 ห้อง 6203
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบของการขนส่ง ธุรกิจการบิน งานบริการภาคพื้นและบนเครื่องบิน การบริการเพื่อการเดินทางด้วยยานพาหนะ การบริการเพื่อการเดินทางอื่น ๆ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.238.189.171:26/8/2562 3:00:04