0407220Information Graphic Design
การออกแบบสารสนเทศกราฟิก
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0407102 หรือ
0407102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-17:00650706C30151510    
อาจารย์: อาจารย์วรัญญา เดชพงษ์
สำรองให้:เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13135
ทุกชั้นปี
30-12-18
30-3-27
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 433
อาจารย์คุมสอบ: นายจารุกิตต์ ขวัญมงคลพงศ์
อาจารย์คมสันต์ สุขวิญญา
  02 พุธ08:00-12:00650706C3021910    
อาจารย์: อาจารย์วรัญญา เดชพงษ์
สำรองให้:เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313530-21-9
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 572
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร
ดร.จิรายุ อัครวิบูลย์กิจ
อาจารย์กุลบัณฑิต แสงดี
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายของข้อมูลสารสนเทศ การใช้สารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย กระบวนการ แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสาร การเลือกใช้ตัวอักษร การแทนข้อมูลด้วยภาพ การสร้างสรรค์ผลงาน การนำเสนอผลงาน
สื่อดิจิทัล 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:35:46