04072173D Computer and Animation 1
คอมพิวเตอร์ 3 มิติและแอนิเมชัน 1
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0407112 หรือ
0407112
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-13:00650706C30131710    
อาจารย์: อาจารย์คมสันต์ สุขวิญญา
นางสาวพรวจนะ ทิมกาญจนะ
สำรองให้:เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13135
ทุกชั้นปี
30-12-18
30-1-29
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 06 ห้อง 6508
อาจารย์คุมสอบ: ดร.สุนทรวาสิทถ์ คุมมานนท์
นางสาวพรวจนะ ทิมกาญจนา
  02 อังคาร14:00-19:00650706C3021910    
อาจารย์: อาจารย์คมสันต์ สุขวิญญา
นางสาวพรวจนะ ทิมกาญจนะ
สำรองให้:เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313530-21-9
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 06 ห้อง 6508
อาจารย์คุมสอบ: ดร.สุนทรวาสิทถ์ คุมมานนท์
นางสาวพรวจนะ ทิมกาญจนา
คำอธิบายรายวิชา
ระบบกราฟกแบบเวกเตอร์ ระบบพิกัดของภาพกราฟิก กราฟิกแบบ 3 มิติ การควบคุมหน้าจอและวัตถุ การจัดการพิกัด uv การใส่พื้นผิดและลวดลายให้กับแบบจำลอง 3 มิติ การกำหนดลักษณะพื้นผิวของวัตถุ การดำหนดการเคลื่อนไหวให้กับแบบจำลอง 3 มิติ การจัดแสงและการประมวลผลภาพ การใช้โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ
สื่อดิจิทัล 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 9:04:23