0407216Character Design
การออกแบบตัวละคร
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์14:00-18:00650906C30161410    
อาจารย์: อาจารย์สาโรจน์ ไวยคงคา
อาจารย์พีรพงศ์ อุทัยแพน
สำรองให้:เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13135
ทุกชั้นปี
30-12-18
30-4-26
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 06 ห้อง 6412
อาจารย์คุมสอบ:
  02 ศุกร์08:00-12:00650806C3021910    
อาจารย์: อาจารย์สาโรจน์ ไวยคงคา
อาจารย์พีรพงศ์ อุทัยแพน
สำรองให้:เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313530-21-9
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 06 ห้อง 6411
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการออกแบบ การพัฒนาตัวละครจากบทภาพยนตร์ การตั้งชื่อตัวละคร การออกแบบหน้าตา เครื่องแต่งกาย ลักษณะของสี ท่าทางอิริยาบถการแสดงออก บุคลิกของตัวละคร ตัวละครกับความคล้องตามบทภาพยนตร์
สื่อดิจิทัล 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:23/8/2562 22:23:59