0407209Digital Media Business Management
การจัดการธุรกิจสื่อดิจิทัล
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-11:00650406C30151510    
อาจารย์: อาจารย์สุชาดา ท้าวลอม
สำรองให้:เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13135
ทุกชั้นปี
30-12-18
30-3-27
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 01 ห้อง 142
อาจารย์คุมสอบ: ดร.สุนทรวาสิทถ์ คุมมานนท์
อาจารย์วิทยา เจียมธีระนาถ
  02 พฤหัสบดี12:00-15:00650406C3021910    
อาจารย์: อาจารย์สุชาดา ท้าวลอม
สำรองให้:เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313530-21-9
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 573
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เกษร อึ้งสวรรค์
ดร.สรวงภรณ์ สัจภาพพิชิต
คำอธิบายรายวิชา
หลักการบริหารจัดการธุรกิจสื่อ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การจัดหาแหล่งเงินทุนและงบประมาณ การจัดองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ การวิคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก หลักการและกลยุทธ์การจัดการตลาดเพื่อธุรกิจสื่อดิจิทัล การบริหารงานลูกค้า
สื่อดิจิทัล 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:20:06